Volebný program 2014

Do Starého Mesta vrátim čistotu a poriadok

Čistejšie ulice v Starom Meste

Po štyroch rokoch sú staromestské ulice a námestia špinavšie, a to aj napriek, že sa zvýšila daň z nehnuteľnosti. Staromestská samospráva totiž výrazne znížila výdavky na čistenie ulíc, na čo doplatili najmä Staromešťania. Samospráva sa musí dôsledne starať o pravidelné čistenie verejných priestranstiev, chodníkov a ciest. Mestská časť sa musí starať aj o zimnú údržbu chodníkov, ktoré spravuje, a nie pokutovať vlastníkov priľahlých nehnuteľností za neodhrnutý sneh na chodníkoch. S tým súvisí aj častejšie vyprázdňovanie smetných košov. Treba urobiť ich presnú evidenciu a  na frekventovaných uliciach nahradiť malé smetné koše väčšími.

 Väčší poriadok v Starom Meste

Mestská polícia musí v spolupráci so staromestskou samosprávou zabezpečiť verejný poriadok v mestskej časti. Týka sa to nielen dôslednej kontroly nariadení o čistote, ale aj dodržiavania nočného pokoja v centre mesta a otváracích hodín prevádzok v obytných častiach Starého Mesta.

 Dostupné parkovanie pre Staromešťanov

Obyvatelia s trvalým pobytom v Starom Meste nesmú byť diskriminovaní pri parkovaní pred svojimi domami. Týka sa to obyvateľov v bytovej, ale aj vilovej  časti Starého Mesta. Parkovanie na uliciach musí byť dostupné najmä pre obyvateľov Starého Mesta. Vyhradené parkovanie pre návštevníkov treba zrušiť. Návštevníci si môžu vybrať, ako prídu do Starého Mesta, obyvatelia mestskej časti túto možnosť nemajú. Treba opäť prehodnotiť zmluvy s BPS PARK, a.s., ktoré uzavrela bývalá aj súčasná samospráva Starého Mesta. V zónach s dopravným obmedzením treba zaviesť v pracovné dni spoplatnené parkovanie pre návštevníkov, pričom výnos z týchto poplatkov musí byť príjmom mestskej časti, nie súkromných firiem, ako je to teraz.

 Pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň

Vinou nezáujmu samosprávy o verejnú zeleň je tráva na verejných priestranstvách zničená, stromy prestarnuté a prerastené. Mestská zeleň potrebuje pravidelnú údržbu. Namiesto kríkov, ktoré vytvárajú priestor pre koncentráciu asociálov a znečistenia, treba vysadiť trávniky a kvetiny, ako to bolo v minulosti. Starému Mestu chýba koncepcia základnej starostlivosti o verejnú zeleň. Je potrebné ju čo najskôr vypracovať a dôsledne plniť.

 Lepšia komunikácia a dialóg so Staromešťanmi

Je neprijateľné, aby mesto a mestská časť prijímali rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú život Staromešťanov bez toho, aby sa o tom obyvatelia Starého Mesta vedeli či mohli to ovplyvniť. S dostatočným časovým predstihom treba diskutovať so Staromešťanmi o aktuálnych problémoch Starého Mesta. Miestny úrad nesmie slúžiť politickým stranám a developerom, ale Staromešťanom. Na úrade musia pracovať odborníci, ktorí dôverne poznajú problémy Starého Mesta, a nie nominanti politických strán z celého Slovenska.

 Efektívne nakladanie s peniazmi Staromešťanov

Peniaze Staromešťanov, ktoré má mestská časť z podielových daní a z dane z nehnuteľnosti, musia byť efektívne vynakladané na plnenie základných funkcií samosprávy. Na verejných službách nesmú zarábať súkromné firmy, ale treba ich efektívne využiť v prospech Staromešťanov. Či už ide o poplatky za parkovanie a odťahovanie vozidiel, školské jedálne, čistenie chodníkov či starostlivosť o zeleň.

 Využitie kapacít školských jedální aj pre seniorov

Kapacity staromestských školských jedální môžu byť využité oveľa efektívnejšie. Treba zvážiť možnosť, aby slúžili aj staromestským seniorom, ktorí dostávajú od mestskej časti príspevok na stravu. Strava zo školských jedální totiž plne vyhovuje aj nárokom na stravovanie seniorov.

 Lepšia starostlivosť o seniorov

Kluby dôchodcov, stanice opatrovateľskej služby a Seniorcentrum musia byť príkladom starostlivosti, solidarity a dôstojného prístupu k starším občanom. Je neprípustné, aby sa v oblasti starostlivosti o seniorov zopakovali problémy, aké sa vyskytli v uplynulom období v prípade staromestského Seniorcentra.

 Viac zelených verejných priestranstiev

Na Komenského námestie treba namiesto súkromného parkoviska vrátiť verejný park, ktorý tu bol takmer 100 rokov až do roku 1972. Opätovné je treba otvoriť Františkánsku záhradu a sprístupniť ju Staromešťanom a návštevníkom Starého Mesta.

 Zastaviť úbytok Staromešťanov

Kým v roku 1996 žilo v Starom Meste 47 807 obyvateľov, v roku 2002 ich bolo už len 44 170 a v roku 2014 tu žije iba 41 733 obyvateľov. Tento úbytok Staromešťanov treba zastaviť, inak Staré Mesto klesne pod hranicu 40 000, čo bude znamenať prepad príjmu mestskej časti z podielových daní. Preto je potrebné zaviesť príspevok pre staromestských novorodencov a motivovať obyvateľov Starého Mesta, aby sa v mestskej časti prihlásili na trvalý pobyt. S tým súvisí aj potreba vrátiť bývanie do kancelárií, ktoré vznikli v bytových domoch.

 Zlepšenie vzťahov psičkárov so susedmi

Majitelia psov musia dostávať za daň za psov adekvátne služby, či už vo forme čistenia chodníkov a trávnikov, ale aj budovania oplotených výbehov pre psov, kde budú chránené nielen psy, ale bezpečnejšie sa budú cítiť aj susedia majiteľov psov. Výnos z dane za psa musí byť účelovo viazaný na riešenie problémov spojených s chovom psov v meste.

 Podpora miestneho športu

Okrem sprístupnenia školských ihrísk pre staromestské deti aj v mimoškolských hodinách, by vo vnútroblokoch a na verejných priestranstvách mali byť vybudované bezpečné detské ihriská a športoviská napr. pre streetball, basketbal či hokejbal.

 Dlhodobá podpora pravidelných trhov

Samospráva musí vyvinúť maximálne úsilie o zachovanie a rozvoj trhu na Žilinskej ulici, pričom treba zvážiť aj možnosť odkúpenia pozemku pod trhoviskom pre tento účel. Netreba umelo vytvárať trhy na miestach, kde prirodzene nemôžu fungovať, ale vrátiť pravidelné trhy na historicky overené priestranstvá, ako sú Malý trh, rybí trh Rybné námestie, trhy starožitností a umeleckých predmetov na Hviezdoslavovom námestí alebo na nábrežnú promenádu. Ešte vo väčšej miere treba podporovať susedské trhy.

 Ochrana záujmov Staromešťanov pri veľkých projektoch

Pri veľkých investičných projektoch celomestského významu, ako sú obnova hlavnej stanice, autobusovej stanice, či osobného prístavu, musí samospráva Starého Mesta dôslednejšie brániť záujmy obyvateľov mestskej časti. Rozvoj Starého Mesta nesmie byť na úkor zhoršenia kvality bývania Staromešťanov.

 Neorganizovať ale podporovať kultúru

Úlohou samosprávy nie je organizovať kultúrne podujatie, ale vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry. Treba zaviesť grantový systém na podporu staromestskej kultúry, pričom treba brať ohľad najmä na prínos kultúrnych a spoločenských podujatí v Starom Meste pre obyvateľov mestskej časti.

 Spolupráca so všetkým školami v Starom Meste

Staromešťania nie sú len žiakmi obecných, ale aj súkromných a cirkevných škôl na území mestskej časti. Preto treba zlepšiť spoluprácu so všetkými školami a zrovnoprávniť staromestských školákov, najmä pri mimoškolských aktivitách.

STARÉ MESTO | SEPTEMBER 2014

Tlačiť