Verejný priestor patrí všetkým, nemôže sa stať súkromným

Ulice, námestia, parky sú verejným priestorom, na ktorý musia mať prístup všetci obyvatelia a návštevníci mesta. Podľa zákona o miestnych daniach musí byť každé zabratie či užívanie verejného priestranstva zdanené miestnou daňou.

Pokiaľ niekto svojvoľne obsadí verejný priestor, aby na ňom podnikal, či iným spôsobom ho užíval pre vlastnú potrebu, koná v rozpore so zákonom. A je úlohou mesta a mestskej časti ako správcov cestnej komunikácie a správcov miestnej dane, aby proti každému, kto svojvoľne zaberá verejný priestor, začali konať v správnom konaní.

Ak si vlastník nehnuteľnosti postaví lešenie, aby si opravil fasádu domu, musí mať na to jednak povolenie cestného správneho orgánu, pričom každý deň zabratia či užívania verejného priestranstva musí byť podľa zákona zdanený. To isté platí aj pre letné terasy pred reštauráciami a kaviarňami, pre reklamné trojnožky okolo stĺpov verejného osvetlenia či stromov, ale aj pre lodné kontajnery, ktoré slúžia na predaj tovaru či ponuku služieb.

Už pred vlaňajšími voľbami som ako nezávislý kandidát na starostu Starého Mesta sľuboval, že pravidlá budú platiť pre všetkých rovnako. Aj čo sa týka zabratia či užívania verejného priestranstva. A pre lešenie, letné terasy, reklamné zariadenia a lodné kontajnery. Po zvolení za starostu mestskej časti a nástupe do úradu som tento sľub začal plniť. Keďže moja predchodkyňa v úrade sa týmto princípom neriadila, snaha zaviesť do verejného priestoru poriadok sa stretla s odporom tých, ktorí doteraz ťažili z protekcionizmu a ignorovania zákonov a nariadení mestskej časti.

Krátko po nástupe do úradu starostu Starého Mesta som zrušil škandalózny súhlas bývalej starostky na bezplatné užívanie 500 štvorcových metrov parku na Šafárikovom námestí, ktoré na nasledujúcich 5 rokov podpísala v posledný pracovný deň v úrade! Súčasne s tým som podpísal nesúhlas mestskej časti ako správcu cestnej komunikácie s užívaním pozemnej komunikácie pre 38 reklamných zariadení spoločnosti, ktorá dlhodobo a nekoncepčne okupuje množstvo chodníkov nielen v Starom Meste, ale v celej Bratislave.

Očakávanie, že užívatelia verejného priestranstva budú rešpektovať zákony, nariadenia mestskej časti a rozhodnutia cestného správneho orgánu, sa nenaplnili. Namiesto toho začali bojovať za svoje partikulárne záujmy, pričom ten verejný úplne ignorujú. Začali sa správať, akoby im tento verejný priestor všetkých Staromešťanov patril, akoby nebol verejný ale súkromný. Nikto však nemá ústavné ani iné právo užívať verejné priestranstvo bez súhlasu a povolenia obce, ktorá je majiteľom či správcom verejného priestranstva. Obracajú sa na súdy, aby im túto svojvoľnú privatizáciu verejného priestranstva odobrili, aby im umožnili zvýhodnenie na úkor ostatných podnikateľov a obyvateľov tohto mesta.

O dôveru Staromešťanov som sa vo voľbách uchádzal ako nezávislý kandidát - nezávislý na politických stranách, ale aj záujmoch oligarchov, developerov a súkromných záujmoch úzkych skupín vyvolených. Stal som sa prvým nezávislým starostom Starého Mesta a takým chcem aj ostať. Preto budem na prvom mieste brániť verejný záujem Staromešťanov, všetkých voličov, ktorí mi dali hlas a mandát spravovať mestskú časť v prospech nás všetkých.

Lodné kontajnery postupne zo Šafárikovho námestia miznú. Z desiatich tu zatiaľ zostali tri. Reklamné trojnožky zo staromestských ulíc zatiaľ nemiznú, ich majiteľ sa tvári, že nemusí rešpektovať rozhodnutia vlastníka a správcu verejného priestranstva. Všetci, čo užívajú verejné priestranstvo bez povolenia, sa však mýlia. Každý deň užívania chodníkov, námestí a parkov bude v zmysle zákona riadne zdanený. Pokiaľ tieto právnické osoby neodstránili kontajnery a reklamu včas a užívajú miestnu komunikáciu bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením, mestská časť ako cestný správny orgán v zmysle cestného zákona im uloží pokutu do výšky 33 190 eur.

Starosta ako štatutár mestskej časti nemôže odpustiť miestnu daň a nemôže tak urobiť ani miestne zastupiteľstvo. Smrť a dane sú podľa Benjamina Franklina jediné istoty v ľudskom živote. Nikto z nás neujde smrti ani daniam. A to platí aj v bratislavskom Starom Meste. Nikto neujde miestnym daniam, ktoré tvoria jeden z pilierov financovania samosprávy. Jeden mestský poslanec ma požiadal, aby som odpustil majiteľom lodných kontajnerov na Šafárikovom námestí daň za užívanie verejného priestranstva. Nemôžem to urobiť, pretože by som porušil zákon. A nemôže to urobiť ani miestne zastupiteľstvo a nemôže to urobiť ani mestské zastupiteľstvo, ktorého je poslancom za Staré Mesto.

Rovnako dôsledne budem dodržiavať zákon aj v prípade letných terás, ktoré majú prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarní pred svojimi prevádzkami. Ich podnikanie vo vlastných či prenajatých priestoroch nebudem nijako obmedzovať. To však neplatí, pokiaľ chcú podnikať aj na verejných priestranstvách, ktoré patria všetkým obyvateľom a návštevníkom Starého Mesta. Ani oni nemajú ústavné právo podnikať na verejných priestranstvách na úkor obyvateľov mestskej časti, ktorí pre mňa ako starostu na prvom mieste. Aj pre majiteľov reštaurácií, kaviarnikov a krčmárov platí, že za užívanie miestnych komunikácií bez povolenia či v rozpore s vydaným povolením, cestný správny orgán im uloží pokutu do výšky 33 190 eur.

Majiteľ reštaurácie na Rybnej bráne si postavil na miestnej komunikácii presklenú terasu. Bez povolenia mestskej časti ako cestného správneho orgánu. Keďže ju v určenom čase neodstránil, v správnom konaní dostal pokutu 9000 eur. Keďže ju stále neodstránil, dostane v ďalšom správnom konaní ďalšiu pokutu. Rovnako prísne budem postupovať aj v prípade ďalších nepovolených letných terás. Pre všetkých totiž musia platiť rovnaké pravidlá. Lebo verejný priestor patrí všetkým a nemôže sa stať súkromným.