O chodníky sa musí starať ich vlastník, nie obyvatelia mesta

Ako starosta zbavím Staromešťanov tejto feudálnej povinnosti pracovať na cudzom a už nebudú povinne odhŕňať chodník, ktorý im nepatrí.

Pred viac ako štyrmi rokmi som poukázal na neférový zákon, ktorý núti vlastníkov a správcov priľahlých nehnuteľností starať sa o údržbu a schodnosť mestských chodníkov. Podľa zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) „závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom“. Podľa toho istého zákona „vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené“.

Domnievam sa, že tieto ustanovenia cestného zákona sú protiústavné. Pre majiteľa „priľahlej nehnuteľnosti“ totiž zakladajú povinnosti, ktoré sa javia byť v nesúlade s ustanovením čl. 18 Ústavy SR, že „nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby“. Pritom dôvodom na vznik takýchto povinností je len samotný fakt, že majiteľ vlastní nehnuteľnosť susediacu s majetkom obce, v tomto prípade s chodníkom.

Cestný zákon ďalej umožňuje, aby rozsah vyššie uvedených upravili „s prihliadnutím na miestne pomery obce svojimi všeobecne záväznými nariadeniami“. Ako staromestský poslanec som v roku 2010 navrhol úpravu príslušného VZN, ktorá určila povinnosť starať sa o čistotu a schodnosť staromestských chodníkov ich vlastníkovi, resp. správcovi, ktorým je mestská časť Staré Mesto. Miestne zastupiteľstvo túto zmenu schválilo, súčasná starostka Tatiana Rosová to však hneď po nástupe do úradu nechala novým miestnym poslancom zmeniť a povinnosť starať sa o obecné chodníky preniesli opäť na Staromešťanov.

V Českej republike sa od roku 2010 musia o chodníky starať vlastníci, teda obce. Situácia sa dramaticky nezmenila, obyvatelia priľahlých nehnuteľností ďalej čistia obecné chodníky pred svojimi domami, nikto ich však už nepokutuje, ak ho nestihnú očistiť včas. Je len na obci ako vlastníkovi chodníka, ako sa dohodne s vlastníkmi priľahlých nehnuteľností, akú mu poskytne kompenzáciu za čistenie obecného chodníka. Niektoré obce a mestá to vyriešili úľavou na dani z nehnuteľnosti alebo poplatku za komunálny odpad. Nikto však už nikoho nenúti, aby sa staral o cudzí majetok a bol ešte aj zodpovedný za to, ak sa niekomu na chodníku stane úraz.

Na Slovensku, v Bratislave a v Starom Meste však zostávame v zajatí feudálnych pravidiel, ktoré  nás nútia starať sa o obecný majetok. Podľa štatistiky, Mestská polícia v Bratislave na území mesta v roku 2011 v súvislosti s neodhrnutými chodníkmi riešila 20 priestupkov. V roku 2012 to bolo 58 priestupkov a v roku 2013 to bolo už 102 priestupkov. Z pohľadu celého mesta je to možno zanedbateľné množstvo, medziročný nárast je však zhruba dvojnásobný. Mestskí policajti nemajú problém ukladať Staromešťanom pokuty za neodhrnuté chodníky, ktorých vlastníkom je ich zamestnávateľ.

Úplne absurdná situácia nastala uplynulú zimu na Kúpeľnej ulici. Na dvoch miestach je tu prepadnutý chodník a v priehlbinách sa po daždi udržuje voda. V jeden deň rozpustil sa napadnutý sneh a na druhý deň primrzlo. V oboch priehlbinách sa vytvorila ľadová plocha. Najmenej štyria chodci sa tu šmykli a mestská polícia začala okamžite riešiť priestupok vlastníkov priľahlých nehnuteľností proti VZN. Čo na tom, že na chodníku je technická závada, za čo je zodpovedný správca cestnej komunikácie, ktorým je mestská časť.

Opakovane som sa pokúšal prostredníctvom poslancov Národnej rady SR zmeniť protiústavné ustanovenia cestného zákona. Pripravil som tzv. chodníkovú novelu, ktorú som opakovane zasielal poslancom parlamentu pred voľbami v roku 2010, aj novým poslancom po voľbách v roku 2010, ale aj poslancom po predčasných voľbách v roku 2012. Neúspešne. Dostala ho aj súčasná starostka Starého Mesta, ktorá bola do marca 2012 poslankyňou parlamentu. Bez odpovede. Až teraz v lete si návrh tzv. chodníkovej novely osvojila skupina poslancov, ktorá návrh predložila na rokovanie parlamentu. Vládna väčšina zákonodarcov návrh odložila s tým, že sa o ňom bude rokovať až po komunálnych voľbách. Nezávisle od toho som požiadal generálneho prokurátora, aby sa ako oprávnená osoba obrátil na Ústavný súd SR s podnetom na posúdenie súladu príslušného ustanovenia cestného zákona s ústavou. Podnet prijal a generálna prokuratúra sa ním zaoberá.

Ak mesto a mestská časť dokážu tých istých vlastníkov priľahlých nehnuteľností zdaniť miestnou daňou za užívanie chodníka na postavenie lešenia či dočasné uskladnenie stavebného materiálu, nech sa aj starajú o schodnosť chodníkov. Nesúhlasím s tým, aby sme sa ako vlastníci priľahlých nehnuteľností museli povinne starať o chodníky, ktoré nám nepatria. Aby nás mestská polícia pokutovala, ak včas chodník neodhrnieme. Každý z nás sa určite postará o chodník pred svojím domom, ale dobrovoľne, nie pod hrozbou peňažnej pokuty.

Verím, že poslanci Národnej rady SR sa chopia zdravého rozumu a tzv. chodníkovú novelu schvália. Ak nie, verím, že generálny prokurátor uspeje s podnetom na Ústavnom súde. Za seba sľubujem, že ako starosta zbavím Staromešťanov tejto feudálnej povinnosti pracovať na cudzom a už nebudú povinne odhŕňať chodník, ktorý im nepatrí.