Kandidát na starostu Starého Mesta potrebuje 400 podpisov

Nezávislý kandidát na starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto potrebuje podľa zákona predložiť s kandidatúrou petíciu s podpismi najmenej 400 obyvateľov mestskej časti.

Nezávislý kandidát na starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení.

Kým kandidátom politických strán a hnutí stačí stranícka pečiatka, nezávislý kandidát potrebuje ku kandidátnej listine doručiť aj petíciiu podpísanú voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Súčasťou petície je Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Obec, Ulica, Číslo a Podpis občana.

Mestská časť Staré Mesto oznámila 8. augusta 2014, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí je v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 41 733 obyvateľov. V zmysle zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí je minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby voľby starostu obce 400.

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov voličov na petícii

do 50

10

51 - 100

20

101 - 500

40

501 - 2 000

100

2 001 - 20 000

200

20 001 - 100 000

400

nad 100 000

600