2014-2018: Čo všetko sme dokázali za štyri roky urobiť

Za uplynulé štyri roky sme urobili množstvo práce pre zlepšenie života Staromešťanov. Tiu je stručný prehľad, čo všetko sa podarilo

PRE SENIOROV

   • Zaviedli sme finančný príspevok na dopravu taxíkom k lekárovi
   • Rozšírili sme možnosti stravovania seniorov v školských jedálňach
   • Zlepšili sme podmienky pre klientov Seniorcentra na Podjavorinskej ulici
   • Začali sme výstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov na Palárikovej ulici
   • Zlepšili sme podmienky pre terénnu opatrovateľskú službu
   • Rozšírili sme ponuku kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre aktívnych seniorov
   • Uzavreli sme s okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku memorandum o spolupráci
   • Otvorili sme novú Sociálnu výdajňu na Špitálskej ulici
   • Otvorili sme nové Denné centrum pre seniorov na Heydukovej ulici

PRE VEREJNÚ ZELEŇ

   • Vybudovali sme dva nové verejné parky na Belopotockého ulici a Landererov park na Šafárikovom námestí
   • Zrevitalizovali sme park na Kmeťovom námestí
   • Pribudol nový park na Svoradovej ulici
   • Vysadili sme nové kvetinové záhony na Rázusovom nábreží, Hviezdoslavovom námestí, Palackého, v Medickej záhrade
   • Vysadili sme nové rozárium v Grassalkovichovej záhrade
   • Vytvorili sme nové plochy zelene na Mariánskej, Palackého, Kúpeľnej, Grösslingovej, Kyčerského, Björnsonovej, Žižkovej, Tobruckej, Múzejnej, Škarniclovej ulici
   • V uliciach a parkoch sme vysadili desiatky nových stromov
   • Skvalitnili a zintenzívnili sme údržbu verejnej zelene
   • Vybudovali sme nové automatické závlahy v Medickej záhrade, na Rázusovom nábreží, na Hviezdoslavovom námestí, v nových parkoch na Belopotockého ulici a v Landererovom parku, opravili sme závlahový systém na Vajanského nábreží
   • Vysadili sme desiatky tisíc cibuliek tulipánov, narcisov a krokusov
   • Začali sme odstraňovať invazívne dreviny, ktoré agresívne vytláčajú z ulíc ostatné stromy
   • Obnovili sme stovky metrov poškodených živých plotov

PRE MLADÉ RODINY

   • Zaviedli sme finančný príspevok 100 € pri narodení dieťaťa
   • Zaviedli sme finančný príspevok 50 € pri nástupe dieťaťa do základnej školy
   • Zaviedli sme finančný príspevok pre mnohodetné rodiny
   • Otvorili sme novú materskú školu na Brnianskej ulici
   • Vytvorili sme celkom 100 nových miest v staromestských materských školách
   • Otvorili sme nové moderné detské jasle na Záhrebskej ulici
   • Zvýšili sme kapacitu detských jaslí v Starom Meste na 75 miest
   • Poskytli sme nové priestory Rodinnému centru Prešporkovo na Heydukovej ulici

PRE ZVÝŠENIE ČISTOTY

   • Zvýšili sme intenzitu čistenia ulíc v správe Starého Mesta
   • Rozšírili sme o jednu tretinu počet lokalít na umiestnenie kontajnerov na veľkorozmerný odpad pri jarnom a jesennom upratovaní
   • Vybrané ulice a námestia sme začali čistiť vlastnými silami prostredníctvom obecného podniku Technické služby Starého Mesta, a.s.
   • Nakúpili sme novú techniku na čistenie ulíc a verených priestranstiev
   • Vymenili sme malé odpadkové koše za väčšie
   • V historickom jadre a na nábrežnej promenáde sme zdvojnásobili počet odpadkových košov
   • Vybudovali sme 4 nové výbehy pre psov na Lehotského a Palárikovej ulici, na Šafárikovom námestí a Dostojevského rade
   • Na každého prihláseného psa dostane majiteľ rolku vreciek na psie exkrementy

PRE KULTÚRU V STAROM MESTE

   • Zekonštruovali sme Pisztoriho palác, kde vzniklo ďalšie staromestské centrum kultúry
   • Zrekonštruovali sme kinosálu Kina Film Europe v Pistoriho paláci, kde sme vymenili sedadlá
   • Otvorili sme novú Staromestskú galériu Zichy na Ventúrskej ulici
   • Organizujeme nedeľné dopoludnia pre deti v Pistoriho paláci a v lete v Medickej záhrade
   • Rozšírili sme ponuku kultúrnych a spoločenských podujatí pre Staromešťanov o fašiangové slávnosti, Majáles, Festival vodníkov, Cestovanie časom, Svätomartinské hody, Staromestský salón a ďalšie
   • Organizovanie kultúrnych podujatí sme adresne nasmerovali na Staromešťanov
   • V Pistoriho paláci sme zorganizovali unikátnu výstavu 75 žijúcich staromestských výtvarníkov Miesto, kde sa stretávame
   • Vypracovali sme Koncepciu kultúrnej politiky Starého Mesta na roky 2016-2020
   • Už druhý rok vyhlasujeme grant na skultúrnenie životného prostredia, oživenie verejného priestoru a vytváranie pozitívneho vzťahu k mestskej časti
   • V spolupráci s Galériou mesta Bratislavy mestská časť Staré Mesto vydala knihu grafík Karla Frecha zo zbierok GMB
   • Poskytli sme priestory pre Slovak Press Photo v Zichyho paláci a rozšírili ponuku kultúrnych podujatí aj o výstavy fotografií
   • Zrekonštruovali sme budovu Propelleru na nábreží a vytvorili sme tu oddychovú zónu s čitárňou novín a časopisov
   • Na podporu čitateľskej gramotnosti sme v spolupráci so Staromestskou knižnicou spustili projekt Môj prvý čitateľský preukaz

PRE LEPŠIE FUNGOVANIE ÚRADU

   • Vedúcich oddelení sme vyberali výberovým konaním
   • Zvýšili sme transparentnosť úradu, v hodnotení otvorenosti samosprávy Staré Mesto skočilo v rámci Slovenska zo 44. na 10. miesto
   • Debariérizovali sme budovu úradu na Vajanského nábreží vybudovaním osobného výťahu
   • Matričný úrad sme priblížili Staromešťanom v nových priestoroch na Medenej ulici

PRE PSÍČKAROV

   • Vybudovali sme 4 nové výbehy pre psov na Lehotského a Palárikovej ulici, na Šafárikovom námestí a Dostojevského rade
   • Na každého prihláseného psa dostane majiteľ každý rok jednu rolku vreciek na psie exkrementy

PRE DOPRAVU V STAROM MESTE

   • Rozšírili sme zóny rezidentského parkovania
   • Zjednosmernením Klemensovej ulice sme obmedzili tranzit a vytvorili nové parkovacie miesta pre Staromešťanov
   • Obmedzili sme vjazd zásobovania do pešej zóny
   • Vytvorením regulovaného vjazdu do pešej zóny v Podhradí sme utlmili dopravu na Mikulášskej a Židovskej ulici
   • Na podporu cyklodopravy sme osadili sme nové cyklostojany

PRE REGULÁCIU VÝSTAVBY

   • Schválili sme Územný plán zóny Chalúpkova po takmer 12-ročnom úsilí
   • Začali sme obstarávať ďalšie dva nové územné plány zón - Brnianska - Patrónka a Centrálna mestská oblasť - severovýchod
   • Vyhlásili sme stavebnú uzáveru do schválenia úemného plánu zóny Brnianska - Patrónka
   • Pripravujeme vyhlásenie stavebnej uzávery aj pre CMO - severovýchod

PRE VEREJNÉ PRIESTORY

   • Zrevitalizovali a zrekonštruovali sme desiatky ulíc - chodníky, cesty, zeleň
   • Opravené ulice majú bezbariérové priechody pre chodcov
   • Parkovanie z chodníkov sme presunuli na cesty
   • Opravili sme desiatku schodísk
   • Vybudovali sme nové parky
   • Zrekonštruovali sme verejné detské ihriská
   • Rozšírením chodníkov sme skrátili priechody pre chodcov, čím sa zvýšila ich bezpečnosť
   • Odstránili sme 49 nelegálnych reklamných telefónnych búdiek, z chodníkov v správe Starého Mesta sme vytlačili 34 reklamných trojnožiek
   • Zachránili sme trhovisko na Žilinskej ulici